Od  1.9.2022 platia nové výšky stravného.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo nové opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách stravného, ktoré ustanovuje sumy pre časové pásmo:

a) 5 až 12 hodín: 6,40 eur,

b) nad 12 hodín až 18 hodín: 9,60 eur,

c) nad 18 hodín: 14,50 eura.

Zároveň sa zrušuje opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného, ktoré ustanovovalo výšku stravného od 1. mája 2022.

Nové opatrenie nadobúda účinnosť od 1. septembra 2022.

Pre zamestnávateľa zvýšenie súm stravného znamená aj zvýšený príspevok na stravu pre zamestnancov. Zamestnávateľ prispieva na stravovanie na každé jedlo najmenej 55 % z ceny jedla, najviac však do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu:

55 % zo sumy 6,40 eur = najviac do sumy 3,52 eura (od 1. 5. 2022 do 31. 8. 2022 suma 3,30 eura).
Minimálna hodnota stravovacej poukážky je podľa Zákonníka práce 75 % stravného pre pracovné cesty v trvaní od 5 do 12 hodín. Pri sume stravného 6,40 eur bude od septembra minimálna hodnota stravovacej poukážky 4,80 eura (od 1. 5. 2022 do 31. 8. 2022 suma 4,50 eura).

Finančný príspevok na stravovanie musí byť minimálne vo výške 2,64 eura, maximálne však 3,52 eura (minimálne 55 % zo sumy gastrolístka, najviac 55 % zo sumy stravného pre časové pásmo 5 až 12 hodín).

Živnostník a SZČO (daňovník s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) si môžu za podmienok určených v § 19 ods. 2 písm. p) ZDP zahrnúť do daňových výdavkov stravné za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku od 1. 1. 2022 sumu vo výške 55 % sumy stravného pre časové pásmo v trvaní 5 až 12 hodín. Keďže uvedené stravné sa od 1. 9. 2022 zvyšuje zo sumy 6 eur na sumu 6,40 eur, tak aj 55 % tohto stravného ako daňového výdavku sa zvyšuje z 3,30 eur na 3,52 eura za každý odpracovaný deň (od 1. 5. 2022 do 31. 8. 2022 suma 3,30 eura).

You must be logged in to post comments