Služby obsiahnuté v cene účtovného balíka

Ponúkame komplexné služby v oblasti účtovníctva. Spracovávame podvojné účtovníctvo, daňovú evidenciu, jednoduché účtovníctvo a agendy tým súvisiace. Ide o vedenie štandardného účtovníctva podľa platných noriem.

Obsahom oboch typov spracovávanej agendy sú tieto služby:

Kontrola a prípadné doplnenie všetkých náležitostí dokladov
Účtovné poradenstvo a ekonomické poradenstvo
Zavedenie dokladov a ostatných informácií do ekonomického systému
Vedenie denníka daňovej evidencie alebo vedenie hlavnej knihy a účtovného denníka (podvojné účtovníctvo) Peňažný denník (jednoduché účtovníctvo)
Vedenie pokladničnej knihy, vedenie knihy bankových dokladov, saldokontné sledovanie záväzkov a pohľadávok
Evidencia majetku
Skladová evidencia
Vnútropodnikové sledovanie
Vyhotovenie výstupných zostáv podľa požiadaviek klienta
Vyhotovenie zákonom stanovených výstupov
Vedenie evidencie na účely DPH (záznamná povinnosť)
Spracovanie priznania k DPH vr. súvisiacich hlásení
Vedenie podsúvahovej evidencie spracovanie a vedenie účtovných i mzdových vnútropodnikových smerníc
Osobitný prístup Podpora Garancia

Každý klient má prideleného svojho hlavného účtovníka, ktorý zabezpečuje komunikáciu s klientom a účtovnou kanceláriou. Upozorňuje na prípadné nedostatky v dokumentoch, legislatívnych zmenách a je vždy pripravený kvalifikovane odpovedať na otázky klienta.

ako v zákonnej forme, tak aj v elektronickej podobe. Poskytujeme komplexné služby od konzultácií cez spracovanie všetkých druhov daňových priznaní.

Naša účtovná kancelária je poistená v renomovanej poisťovacej spoločnosti a ako zhotoviteľ zodpovedáme za škody vzniknuté nesprávnym účtovaním do výšky 33.000 EUR na jeden účtovný prípad.  Zároveň nenesieme zodpovednosť za obsahovú a formálnu správnosť predkladaných dokumentov klientom, ktoré majú byť zaúčtované ako aj ich originalitu, či hodnovernosť.

Používame ekonomický softvér